Oprogramowanie firmy InsERT

Rewizor 3 EURO - system finansowo-księgowy

Rewizor 3 EURO - system finansowo-księgowy

 

Rewizor 3 EURO - system finansowo-księgowy

Rewizor 3 EURO to najnowsza wersja popularnego systemu finansowo-księgowego zawierająca m.in. zmiany wynikające ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Program przeznaczony jest do prowadzenia księgi handlowej, a także przeprowadzania operacji na zewidencjonowanych środkach trwałych. Rewizor 3 EURO to propozycja dla księgowych i menadżerów, którzy szukają sprawnego narzędzia wspomagającego zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Najważniejsze cechy

 • prosta instalacja i obsługa programu oraz możliwość łatwej modyfikacji parametrów jego pracy;
 • przyjazne elementy interfejsu użytkownika z możliwością obsługi programu za pomocą myszki;
 • obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych (umożliwia to m.in. wykorzystanie w biurach rachunkowych) oraz dowolnej liczby lat obrotowych;
 • komplet funkcji niezbędnych w księgowości: od elastyczności planu kont i łatwej dekretacji (połączonej z wprowadzaniem rozrachunków oraz danych do ewidencji VAT) przez różnego rodzaju analizy, zestawienia i raporty, aż po wyliczanie i graficzną prezentację wskaźników finansowych;
 • wspomaganie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych;
 • automatyzacja funkcji - praca bez konieczności dublowania operacji lub informacji;
 • współpraca z innymi systemami firmy InsERT: z Subiektem 4, Subiektem 5, Subiektem GT, Subiektem dla Windows, mikroSUBIEKTEM oraz mikroSUBIEKTEM dla Windows (systemami obsługi sprzedaży) lub z wieloma Subiektami 4 lub Subiektami 5 (opcja dla firm wielooddziałowych), z Gratyfikantem 3 (systemem kadrowo-płacowym), z Fabrykantem (systemem wspomagania produkcji), z połączonymi systemami: Subiektem 4Fabrykantem oraz programem Przelewy 2 (systemem drukowania przelewów);
 • praca w systemie MS-DOS lub w oknie DOS w systemach Windows 9x/Me/NT/2k/XP;
 • praca jednostanowiskowa lub w sieci komputerowej (licencja podstawowa przeznaczona jest na trzy stanowiska komputerowe; istnieje możliwość zakupu licencji na dodatkowe stanowiska);
 • instrukcja obsługi zawierająca przykłady oraz pomoc kontekstowa dostępna on-line.

 

Plan kont

 • możliwość wykorzystania wzorcowego planu kont uzależnionego od profilu prowadzonej działalności;
 • możliwość modyfikacji planu kont przez użytkownika;
 • maksymalna długość kont 15 znaków;
 • oprócz standardowych analityk także konta analityczne powiązane z kartotekami, m.in.: kontrahentów, pracowników, urzędów, kas, rachunków bankowych, magazynów, towarów, zleceń, środków trwałych;
 • możliwość tworzenia kont analitycznych powiązanych z kartotekami własnymi;
 • możliwość prowadzenia do 6 poziomów analityk;
 • wygodne określanie sposobu przeniesienia sald i obrotów do bilansu oraz rachunku zysków i strat;
 • definiowanie kont bilansowych, wynikowych, rozrachunkowych;
 • kontrola poprawności struktury planu kont;
 • możliwość przekopiowania dotychczasowego planu kont podczas zakładania nowego roku obrotowego.

 

Bilans otwarcia

 • wprowadzanie bilansu otwarcia (BO);
 • możliwość wprowadzenia BO w walucie obcej (dodatkowo, poza kwotą w PLN);
 • możliwość wprowadzenia rozrachunków z poziomu BO w trakcie wdrażania programu (w tym rozrachunków w walucie obcej);
 • zatwierdzanie BO;
 • wydruk BO (tylko konta księgi głównej lub wydruk z podziałem analitycznym);
 • możliwość edycji rozrachunków po zatwierdzeniu BO;
 • możliwość wprowadzenia korekty BO oraz wydruk dokumentu korekty;
 • podczas zamykania roku obrotowego istnieje możliwość przeniesienia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia nowego roku obrotowego.

 

Dekretacja i księgowanie

 • możliwość dekretacji dokumentów o dowolnej liczbie zapisów;
 • możliwość dowolnego poprawiania dokumentu wstecz aż do momentu zaksięgowania;
 • możliwość usuwania dokumentu aż do momentu zaksięgowania (pozostaje jednak informacja o tym dokumencie);
 • możliwość grupowego usuwania dekretów (według rejestrów księgowych, dat lub zaznaczone ręcznie);
 • własne schematy dekretacji, tzw. pieczęcie księgowe;
 • dekretacja w dowolnej walucie;
 • podgląd dekretu walutowego w przeliczeniu na PLN;
 • kontrola bilansowania się stron dekretu (w tym kontrola bilansowania dekretów walutowych w przeliczeniu na PLN);
 • możliwość wykorzystania zdefiniowanych przez użytkownika zapisów typowych;
 • opcjonalne wymuszanie równoległego księgowania kosztów rodzajowych na konta zespołu 5;
 • grupowanie dekretowanych dokumentów w rejestrach księgowych;
 • wybór konta, rejestru księgowego, waluty z listy z możliwością wyszukiwania;
 • automatyczne wypełnianie pól wartościami domyślnymi oraz kontrola kompletności wprowadzonych danych uzależnione od wybranego rejestru księgowego;
 • automatyczne kopiowanie treści operacji gospodarczej (z możliwością parametryzacji);
 • szybkie kopiowanie informacji (dostępne za pomocą klawisza skrótu);
 • wprowadzanie oraz możliwość dokonania rozliczenia należności i zobowiązań w momencie dekretacji;
 • możliwość dodania nowego konta, danych kontrahenta, rejestru księgowego, waluty podczas dekretacji;
 • automatyczna numeracja dokumentów z możliwością ręcznych zmian;
 • możliwość dekretacji przed wprowadzeniem i zatwierdzeniem bilansu otwarcia;
 • wprowadzanie podczas dekretacji danych do wybranego rejestru VAT (lub do kilku rejestrów jednocześnie);
 • możliwość automatycznego generowania danych w rejestrze VAT na podstawie zapisów na kontach (osobne grupy kont dla sprzedaży oraz dla zakupu);
 • rejestrowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w ewidencji VAT;
 • możliwość księgowania dokumentów o podanych cechach (np. należących do jednego rejestru księgowego, opiewających na podaną kwotę);
 • możliwość korekty danych VAT oraz rozrachunków po zaksięgowaniu;
 • możliwość wydruku dokumentu księgowego oraz danych wprowadzonych do ewidencji VAT (wraz z podglądem);
 • seryjny wydruk dokumentów księgowych (ze wskazanego wcześniej zbioru);
 • możliwość automatycznego tworzenia przeksięgowań w oparciu o schematy (automaty) przeksięgowań (istnieje możliwość tworzenia automatów z rozbiciem procentowym kwot).

 

Rozrachunki

 • tworzenie zapisów o rozrachunkach podczas dekretacji;
 • tworzenie zapisów o rozrachunkach podczas importu danych dokumentów z Subiekta 4 lub Subiekta 5, z połączonych systemów: z Subiekta 4Fabrykanta oraz z innych systemów sprzedaży za pomocą modułu Komunikacja (m.in. Subiekta GT, Subiekta dla Windows, mikroSUBIEKTA oraz mikroSUBIEKTA dla Windows);
 • możliwość rozliczenia rozrachunków w kilku miejscach w programie (ręczne i automatyczne kojarzenie);
 • możliwość częściowego rozliczenia dokumentu;
 • możliwość kompensaty rozrachunków;
 • rozliczanie różnic kursowych (bieżących oraz na koniec roku obrotowego);
 • możliwość kontroli rozrachunków związanych z wybranym kontrahentem, pracownikiem, itp.;
 • grupowanie rozrachunków w postaci list należności, spłat należności, zobowiązań oraz spłat zobowiązań;
 • zaawansowane możliwości filtrowania list rozrachunków wg szeregu różnych kryteriów;
 • wykazywanie na listach rozrachunków statusu dokumentu (np. rozliczony częściowo) oraz powiązania z ewidencją księgową;
 • rozszerzona analiza stanu rozliczeń rozrachunku;
 • rozbudowane parametry naliczania odsetek; regulacja wielkości, odsetki ustawowe i odsetki własne (określone przez użytkownika), uwzględnianie historii płatności dokumentu;
 • wezwania do zapłaty;
 • zbiorcze wezwanie do zapłaty dla wybranych rozrachunków;
 • tworzenie oraz wydruk noty odsetkowej;
 • zbiorcza nota odsetkowa dla wybranych rozrachunków (także rozliczonych);
 • wydruk potwierdzenia sald;
 • możliwość tworzenia zestawień: przewidywanie płatności, historia rozrachunków, analiza wiarygodności płatniczej;
 • historia płatności wybranych rozrachunków w formie tabelarycznej (dokumenty - płatności);
 • zestawienie należności i zobowiązań (porównanie stanu rozrachunków z ewidencją księgową);
 • rozbudowana opcja usuwania rozrachunków;
 • ciągłość rozrachunków (współdzielenie rozrachunków pomiędzy latami obrotowymi).

 

Kasa i bank

 • obsługa wielu kas i rachunków bankowych;
 • możliwość wystawiania dokumentów dla dowolnego kontrahenta, pracownika lub urzędu;
 • tworzenie dokumentów kasowych (KP, KW);
 • tworzenie bankowych poleceń przelewu oraz pobrania;
 • tworzenie poleceń przelewu na rachunek organu skarbowego;
 • tworzenie wpłat gotówkowych do banku;
 • możliwość tworzenia dokumentów kasowych dla obiektów, które nie figurują w kartotekach kontrahentów, pracowników oraz urzędów (np. dla kontrahentów chwilowych);
 • import poleceń przelewu z programu Płatnik;
 • możliwość wykorzystania słownika pól Tytułem podczas edycji dokumentu;
 • automatyczne tworzenie poleceń księgowania podczas wystawiania dokumentów kasowych i bankowych;
 • możliwość rozliczania należności i zobowiązań podczas wystawiania dokumentu poprzez powiązanie z wcześniej zadekretowanym dokumentem (lub grupą dokumentów);
 • automatyczne generowanie spłat należności i zobowiązań na podstawie wypisywanych dokumentów;
 • wydruk dokumentów kasowych oraz bankowych;
 • możliwość graficznego wydruku poleceń przelewu (w tym poleceń przelewu na rachunek organu skarbowego), poleceń pobrania oraz wpłat gotówkowych za pomocą programu systemu drukowania przelewów Przelewy 2 (pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows);
 • współpraca z systemami homebankingowymi;
 • zbiorczy eksport dokumentów do programu Przelewy 2 lub wybranego systemu homebankingowego;
 • automatyczne tworzenie raportów kasowych i bankowych.

 

Środki trwałe

 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wnip);
 • możliwość dokonania różnego rodzaju transakcji na zewidencjonowanych środkach trwałych oraz wnip (przyjęcie, modernizacja, zmiany stawki amortyzacyjnej, przesunięcie, likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie);
 • możliwość naliczenia amortyzacji, wydruku dokumentu naliczonej amortyzacji lub jej anulowania;
 • obsługa tzw. amortyzacji przyspieszonej;
 • możliwość zmiany wartości amortyzacji naliczonej przez program;
 • możliwość wykonania przeszacowania i wydruku dokumentu przeszacowania;
 • przydatne słowniki: klasyfikacja środków trwałych, miejsca powstawania kosztów;
 • możliwość definiowania domyślnych rejestrów oraz kont dla księgowania operacji na środkach trwałych oraz wnip;
 • definiowanie powiązań pomiędzy miejscami powstawania kosztów oraz kontami zespołu 5 umożliwiające automatyczne przeksięgowanie kosztów amortyzacji;
 • możliwość wydrukowania dokumentów związanych ze środkami trwałymi oraz wnip;
 • dekretacja wykonywanych transakcji i amortyzacji;
 • wydruk ewidencji środków trwałych i wnip oraz tabeli amortyzacji;
 • możliwość zaawansowanego filtrowania danych do wydruku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • wydruk dokumentu amortyzacji z podziałem na grupy rodzajowe lub miejsca powstawania kosztów;
 • możliwość księgowania amortyzacji bezpośrednio w koszty;
 • historia operacji przeprowadzonych na środku trwałym lub wnip.

 

Import dokumentów z innych systemów firmy InsERT

 • możliwość określenia sposobu importu dokumentów (schematy importu);
 • możliwość zróżnicowanej dekretacji importowanych dokumentów tego samego typu (np. faktur sprzedaży, list płac) w zależności od ich kategorii nadanej we współpracującym programie;
 • możliwość importu danych z dowolnego okresu;
 • możliwość importu dokumentów wszystkich typów lub tylko wybranych typów (np. tylko dokumenty sprzedaży lub zaliczki);
 • możliwość ponownego importu dokumentów poprawionych we współpracującym programie (automatyczne poprawianie dekretacji w Rewizorze 3 EURO);
 • dla importu danych z Subiekta 4 lub Subiekta 5 dodatkowa możliwość określenia konkretnego magazynu, z którym są związane importowane dokumenty;
 • dla importu danych z Subiekta 4 lub Subiekta 5 dodatkowa możliwość uwzględnienia dokumentów unieważnionych (anulowanych);
 • możliwość importu dokumentów z Subiekta 4 w innych cenach niż oryginalne;
 • możliwość importu dokumentów z rozbiciem na poszczególne pozycje z Subiekta 4 MEGA (od wersji 1.09a) lub Subiekta 5;
 • możliwość definiowania współpracy jednooddziałowej lub wielooddziałowej z Subiektem 4;
 • możliwość definiowania współpracy wielooddziałowej z Subiektem 5 (praca jednooddziałowa jako szczególny przypadek pracy wieloddziałowej);
 • możliwość importu należności, zobowiązań oraz spłat z Subiekta 4 lub Subiekta 5 oraz z połączonych systemów Subiekta 4Fabrykanta;
 • możliwość importu danych do ewidencji VAT z Subiekta 4 lub Subiekta 5;
 • dla importu danych z Gratyfikanta 3 możliwość pobrania zbiorczych wartości z zatwierdzonych list płac lub wartości z wypłat poszczególnych pracowników;
 • import składników wypłat definiowanych przez użytkownika z Gratyfikanta 3;
 • możliwość importu z systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant 3 wg kategorii nadawanych bezpośrednio importowanym dokumentom;
 • możliwość importu dokumentów magazynowych z Fabrykanta i automatyczne rozksięgowanie ich na konta analityczne odpowiadające konkretnym zleceniom produkcyjnym;
 • import dokumentów (w tym rozrachunków oraz danych do ewidencji VAT) z Subiekta 5, Subiekta GT, Subiekta dla Windows, mikroSUBIEKTA oraz mikroSUBIEKTA dla Windows (a także innych systemów obsługi sprzedaży) za pomocą modułu Komunikacja (wymiana danych w formacie EDI++);
 • automatyczne kojarzenie rozrachunków i ich spłat podczas importu dokumentów Komunikacją;
 • słownik kategorii dokumentów importowanych z systemu sprzedaży;
 • możliwość wydruku schematów importu dokumentów.

 

Słowniki i kartoteki

 • rejestry księgowe (z możliwością definiowania parametrów domyślnych dla dokumentów wystawianych w tych rejestrach oraz funkcją kontroli numeracji dokumentów w rejestrze);
 • rejestry VAT, stawki VAT, pozycje deklaracji VAT-7;
 • słownik państw (z możliwością określania przynależności państwa do UE oraz definiowania kodów stanowiących prefiksy dla numerów identyfikacyjnych VAT);
 • słownik walut z obsługą zmiennej tabeli kursów (sprzedaży, zakupu, średnich);
 • ewidencja wspólników;
 • kartoteki: kontrahentów, pracowników, urzędów;
 • możliwość osobnego konfigurowania układu listy kontrahentów dla listy dostawców, listy odbiorców oraz listy dostawców i odbiorców;
 • zaawansowane wyszukiwanie kontrahentów na listach (wg podanego ciągu znaków);
 • kartoteki: kas, rachunków bankowych, magazynów, towarów/kompletów/usług/opakowań zwrotnych;
 • kartoteka zleceń;
 • kartoteki własne (definiowane przez użytkownika);
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • słownik klasyfikacji budżetowej (z możliwością edycji opisów);
 • zapisy typowe oraz treści operacji (z możliwością wykorzystania podczas dekretacji);
 • opisy do pola Tytułem (dotyczy dokumentów kasowych oraz bankowych);
 • możliwość wydruku kartotek;
 • automatyczne nadawanie analityk elementom kartotek;
 • obsługa numerów identyfikacyjnych, którymi posługują się podatnicy VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych;
 • podczas zakładania nowego roku obrotowego istnieje możliwość przekopiowania dotychczasowych kartotek;
 • możliwość uzgadniania oraz modyfikacji powiązań pomiędzy kartotekami Rewizora 3 EURO oraz Subiekta 4 lub Subiekta 5 (dotyczy pracy wielooddziałowej).

 

Zestawienia i raporty

 • kilka wariantów dziennika księgowań;
 • zapisy na koncie (w PLN lub wybranej walucie obcej; opcjonalnie z numeracją pozycji);
 • zestawienie sald i obrotów (wiele wariantów; wybór kont w zależności od typu i /lub wielkości obrotów/sald);
 • sprawozdanie finansowe, w tym: wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych;
 • bilans oraz rachunek zysków i strat w wersji anglojęzycznej;
 • stan konta (w PLN lub wybranej walucie obcej; z możliwością śledzenia zmian salda);
 • zestawienie sald konta w wybranym okresie (w PLN lub wybranej walucie obcej);
 • nota księgowa;
 • ślad rewizyjny - historia dekretacji, poprawiania zapisów i usuwania dokumentów;
 • rejestr sprzedaży i zakupu VAT (kilka wariantów);
 • raporty kasowe i bankowe;
 • raporty kosztowe (na dowolny dzień lub z podziałem na miesiące; w ujęciu rodzajowym lub według miejsc powstawania kosztów);
 • zestawienie należności i zobowiązań;
 • deklaracje podatkowe: VAT-7/VAT-7K, PIT-5, CIT-2;
 • informacja podsumowująca transakcje wewnątrzwspólnotowe VAT-UE;
 • plan finansowy;
 • definiowanie i obliczanie wielu wskaźników finansowych z podziałem na miesiące, kwartały, półrocza lub lata z możliwością graficznej prezentacji wyników;
 • raporty własne (definiowalne przez użytkownika z możliwością kopiowania oraz eksportu/importu definicji);
 • zestawienia własne;
 • uniwersalny mechanizm eksportu raportów/zestawień umożliwiający m.in. analizę danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel);
 • możliwość ujęcia w definicjach raportów kont analitycznych dowolnego poziomu lub kont syntetycznych (tych, które posiadają rozwinięcie analityczne).

 

Funkcje administracyjne i techniczne

 • ułatwienia związane z wprowadzaniem oraz edycją pól typu data (możliwość wprowadzania daty w sposób uproszczony oraz korzystania z podręcznego kalendarza);
 • osobne hasła dla poszczególnych użytkowników programu;
 • możliwość ustalania dostępu do poszczególnych opcji programu dla danego użytkownika (system uprawnień);
 • menu użytkownika (użytkownik programu może utworzyć dodatkowe menu modułu, a także zdecydować o jego układzie);
 • terminarz z automatycznym alarmem;
 • rozbudowane możliwości kontroli i naprawy danych po awariach komputera lub zasilania;
 • kontrola spójności danych;
 • określanie parametrów i kształtu wydruków za pomocą wbudowanych narzędzi lub zewnętrznych plików konfiguracyjnych (możliwość edycji wzorców wydruku);
 • obsługa dowolnych drukarek mogących pracować pod kontrolą systemu DOS;
 • możliwość aktywacji wydruku za pomocą programu InsDRUK pracującego pod kontrolą systemu Windows (dotyczy m.in. drukarek podłączanych do port USB);
 • definiowanie parametrów podłączonych drukarek (konwersja polskich znaków, kody sterujące, rodzaj papieru, długość strony, port komputera); predefiniowane konfiguracje niektórych typów drukarek;
 • rozbudowane parametry systemu, m.in.: numerowanie dokumentów, układ listy, zestaw kolorów na ekranie, wygaszanie ekranu, separatory;
 • możliwość aktywacji mechanizmu szyfrowania danych;
 • automatyczna archiwizacja danych (tworzenie kopii zapasowej) za pomocą wbudowanego, wydajnego narzędzia (z możliwością rozbudowanej parametryzacji);
 • możliwość weryfikacji poprawności pliku tworzonego podczas archiwizacji;
 • archiwalia (przenoszenie do archiwum danych wybranych lat z możliwością ich odtworzenia);
 • wbudowany kalkulator;
 • okno dialogowe pozwalające na otwieranie istniejących plików, tworzenie nowych plików oraz wskazywanie katalogów dostępne we wszystkich opcjach związanych z obsługą plików lub katalogów (np. eksport danych);
 • odświeżanie ekranu dostępne w dowolnym miejscu w programie;
 • możliwość przeniesienia danych z Rewizora 2 lub Rachmistrza 4 (komputerowa księga przychodów i rozchodów).

 

Dane techniczne

 • użyte narzędzia: Microsoft FoxPro 2.6a for DOS, Microsoft Library Construction Kit, Microsoft FoxPro Distribution Kit for DOS, Borland C++ 3.1, Watcom C++ 11.0, Borland Turbo Assembler 2.0, ReFox 8.30;
 • wykorzystywane bazy danych: system FoxPro, bazy w formacie DBF, pliki indeksowe CDX;
 • zalecana konfiguracja komputera: system operacyjny MS-DOS lub Windows 9x, Me, NT, 2000, XP (program uruchamiany w oknie MS-DOS), procesor Pentium 200 MHz, 16 MB RAM, karta graficzna VGA, ok. 20 MB miejsca na dysku twardym, drukarka (możliwość druku spod Windows przez port USB - program InsDRUK);
 • praca w sieciach komputerowych zgodnych ze standardem NetBIOS, m.in. sieć Microsoft Windows, Linux, Novell NetWare oraz LANtastic;
 • liczba wprowadzonych danych ograniczona praktycznie tylko pojemnością twardego dysku.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.